CROESO I FEITHRINFA SEREN FACH

Y FEITHRINFA

Agorwyd meithrinfa Seren Fach ym mis Ionawr 2006. Pan groesawyd y plant cyntaf fe wireddwyd breuddwyd y cwmni cymunedol bychan hwn a sefydlwyd gan drigolion Brithdir i ddarparu gwasanaeth hanfodol i rieni'r fro oedd yn gweithio ac yn magu plant ar yr un pryd. Erbyn hyn rydym ni wedi hen sefydlu ac yn gofalu am dros 60 o blant rhwng 3 mis ag 8 mlwydd oed a hynny mewn awyrgylch hapus, lliwgar a phwrpasol. Datblygwyd y feithrinfa yng Nghapel Celyn, hen gapel wedi cau ym mhrydferthwch cefn gwlad Dolgellau.

Mae gan ein holl staff y cymwysterau priodol i ofalu am y plant ac mae'r feithrinfa wedi ei chofrestru gydag AGC. Rhoddwyd sylw arbennig i ddarparu amgylchedd diogel lle gall y plant chwarae a dysgu, a hynny yng nghanol amrywiaeth eang o deganau a gemau, o deganau meddal traddodiadol i gyfrifiaduron cyfoes.

Cymraeg yw iaith y feithrinfa ond byddwn bob amser yn ceisio cyfathrebu gydag unigolion yn eu mamiaith, gan eu hannog i ddilyn y Gymraeg.

Paratoir bwyd maethlon yn y feithrinfa i'r plant hynny sydd ei angen. Gofalwn hefyd fod y plant yn cael cyfnodau o orffwys a symbyliad yn ystod y dydd, gan roi sylw i anghenion unigol pob plentyn.

Gofal plant o 3 mis i 5 mlwydd oed

Mae Seren Fach yn cynnig 50 wythnos o ofal plant y flwyddyn. Fe allwn ni ddarparu ar gyfer babanod a phlant o 3 mis i 5 mlwydd oed a chynnig gofal ar ôl ysgol i blant hyd at 8 mlwydd oed. 

Darpariaeth yn ôl oedran.

Mae digon o le yn y feithrinfa, a digonedd o ofod i wahanol grwpiau oedran. Mae yna lawer o adnoddau hefyd, gan gynnwys ardal chwarae awyr agored estynedig. Mae hyn i gyd yn gwneud y feithinfa'n lle gwych i roi sylw i bob agwedd ar ddatblygiad plentyn. 

Y Tîm

Mae gennym ni dîm o staff ymroddedig a chymwys sy'n rhoi sylw gofalgar i anghenion pob plentyn.

Pam dewis Meithrinfa Seren Fach?

Meithrinfa Cyfrwng Cymraeg

Mae'r Feithrinfa yn un Cyfrwng Cymraeg sy'n cynnig cyfle i siaradwyr di-Gymraeg ddysgu'r iaith. 

Ein staff ymroddedig.

Mae gennym ni dîm o staff ymroddedig a chymwys sy'n annog pob plentyn mewn ffordd ofalgar a phroffesiynol. 

Cyfle i ddysgu ac archwilio

Mae gennym ni feithrinfa liwgar, braf, llawn offer gydag ardal chwarae eang y tu allan. Mae digon o le yma i ddysgu ac archwilio. 

Bwyd cartref iachus

Mae'r plant yn mwynhau bwyd cartref iachus sy'n cael ei baratoi bob dydd gyda chynhwysion ffres. Maen nhw'n bwyta gyda'i gilydd mewn ardal ddiogel.

Mae Seren Fach wedi cwblhau pob agwedd o'r cynllun Cyn-Ysgol Iach yn llwyddiannus. Clic yma.

Gweld y Fwydlen

Angen gofyn rhywbeth?