Cyfleusterau

 

 

Mae gennym ni dair ystafell bwrpasol i'r plant:

Pitian Patian - ar gyfer babanod 3 mis hyd at 16/18 mis oed. Mae lle i hyd at 6 baban yn yr ystafell gyda 2 aelod o staff yn gofalu amdanyn nhw. 

Twt Lol - i blant o 18 mis oed hyd at ddyflwydd a hanner. Mae lle i 12 o blant yn yr ystafell gyda 4 aelod o staff yn gofalu amdanyn nhw. 

Dwylo Prysur- i’r plant hŷn o 2½ i 5 oed. Mae lle i 16 o blant a 4 aelod o staff yn dibynnu ar oedran y plant.

EIN CYFLEUSTERAU

Fe allwn ni hefyd gynnig gofal ar ôl ysgol i nifer fechan o blant hyd at 8 oed.

Mae mynediad hwylus i’r adeilad (sy'n addas i gadair olwyn).

Mae toiledau pwrpasol i'r plant gan cynnwys toiled i'r anabl.

Yn yr ystafelloedd mae amrywiaeth o deganau bach a mawr, gemau, cyfrifiadur, i-Pad, cornel dawel a chornel gwaith llaw a chwarae rôl. Mae gennym ni hefyd ardal chwarae bwrpasol y tu allan. 

Mae gweithgareddau beunyddiol y feithrinfa yn seiliedig ar thema benodol sy'n amrwyio bob chwe wythnos. Fel rhiant fe allwch chi gyfrannu drwy rannu syniadau neu gynnig unrhyw adnoddau neu offer addas sydd gennych chi. 

Mae holl weithgareddau'r feithrinfa yn dilyn y Cyfnod Sylfaen ac yn ymgorffori'r meysydd dysgu canlynol: iaith, llythrennedd a sgiliau cyfathrebu, datblygiad mathemategol, personol a chymdeithasol, creadigol a corfforol, gwybodaeth a dealltwriaeth o’r byd a gwybodaeth am hil a gwahanol ddiwylliannau. 

Rydym ni'n datblygu system weithio allweddol lle mae gan pob plentyn yn y feithrinfa weithiwr allweddol sy’n gyfrifol am gofnodi a hybu eu datblygiad.

Rydym ni wedi ymuno gyda'r  Cynllun Cyn-Ysgol Iach a Chynaliadwy, sy'n cael ei ariannu gan Lywodraeth Cymru. Ein hamcanion yn hyn o beth ydy hybu iechyd a lles y plant yn ein gofal drwy hyrwyddo bwyta’n iach, iechyd a hylendid y geg, chwarae corfforol ac amgylchedd glân a diogel. Rydym ni'n gweithredu llawer o'r agweddau hyn yn barod, a chyda'ch cydweithrediad chi gobeithiwn eu datblygu ymhellach i sicrhau fod holl blant y feithrinfa'n datblygu i fod yn blant iach a hapus.

 

Angen gofyn rhywbeth?